Ce este centrul de învățare permanentă. Nevoi specifice de învățare la nivelul comunității

0

Context 

Învățarea permanentă a dobândit, în ultimii ani, o importanță tot mai mare atât la nivel european, cât și național, iar implicarea școlilor și a altor instituții educative în învățarea permanentă a devenit o realitate în toate țările Europei[1]. Sunt țări (Franța, UK) care au analizat o serie de măsuri prin intermediul cărora instituțiile educative să devină centre de învățare locală care ar facilita accesul la educație și formare diferitelor grupuri locale. Alte țări susțin crearea unei culturi a învățării în vederea conștientizării, în rândul populației, a nevoii de implicare de-a lungul întregii vieți în educație și formare. Câteva țări consideră că promovarea unei imagini pozitive a învățării va avea un impact pozitiv asupra educației permanente.

Pentru susținerea învățării permanente și în concordanță cu Legea Educației 1/2011, în România a fost emisă o Metodologie de organizare și funcționare a centrelor comunitare de învățare permanentă[2]. Aflată în stadiu de proiect, această Metodologie a vizat reglementarea chestiunilor legate de înființarea, organizarea și funcționarea centrelor comunitare de învățare permanentă. Conform documentului, centrul comunitar de învățare permanentă (CCIP) este „instituție publică sau privată de interes public comunitar, cu personalitate juridică, care implementează, la nivelul comunității, politicile și strategiile în domeniul învățării pe tot parcursul vieții pentru dezvoltarea comunității și îmbunătățirea calității vieții oamenilor” (art. 2).

Din definiția CCIP rezultă o serie de caracteristici, printre care amintim :

 • organizare adecvată pentru a răspunde nevoilor educative ale comunității în care funcționează;
 • flexibilitate și adecvare la nevoia de educație permanent a membrilor comunității;
 • deschisă oricărei persoane, cetățean român sau rezident, care dorește să participe la activități de educație și formare.

 

Atribuțiile centrului comunitar de învățare permanentă

În acord cu viziunea de ansamblu proiectată asupra CCIP, activitățile desfășurate de acestea asigură permanent resursele necesare formării și dezvoltării conform nevoilor de învățare ale indivizilor. Astfel, întreaga activitate de învățare are în centrul atenției persoana care învață și care devine partener la propria formare.

CCIP, tocmai prin faptul că este o organizație constituită la nivel local, va utiliza cât de mult posibil în acțiunile întreprinse abordări locale, elemente ce țin de specificul comunității astfel încât activitatea desfășurată de formabil să fie o continuare firească a existenței sale, să îl implice cu toată experiența sa de viață, cu scopul de a-i dezvolta competențe utile dezvoltării ulterioare..

Conform Metodologiei mai sus menționate, CCIP are următoarele atribuții[3]:

 1. identificarea și satisfacerea nevoilor de educație permanentă la nivelul comunității locale pentru toate categoriile de copii, tineri sau adulți;
 2. corelarea studiilor și analizelor cu documentele de planificare strategică a educației și formării profesionale de la nivel județean – Planul Local de Dezvoltare a Învățământului (PLAI) și cu Planul

Regional de Dezvoltare a Învățământului (PRAI)

 1. oferirea de informații actualizate și complete referitoare la tipurile de servicii educaționale disponibile în comunitate sau în afara acesteia, utilizând mijloace diferite de comunicare;
 2. dezvoltarea și diversificarea serviciilor educaționale ale comunității prin oferirea unor activități cât mai variate de învățare pe tot parcursul vieții;
 3. dezvoltarea și diversificarea competențelor sociale, profesionale și a abilităților de viață la membrii comunității;
 4. oferirea oportunităților de învățare permanentă cât mai aproape de beneficiari, în propriile lor comunități;
 5. creșterea nivelului de educație a membrilor comunității aparținând grupurilor dezavantajate, prin programe remediale, în vederea reducerii riscului de excluziune socială;
 6. creșterea șanselor de integrare socio-profesională și de dezvoltare personală pentru membrii comunității, prin oferirea de cursuri adaptate la nevoile pieței muncii și la nevoile personale;
 7. facilitarea integrării/reintegrării membrilor comunității pe piața muncii și crearea premiselor pentru învățarea pe tot parcursul vieții prin validarea rezultatelor învățării non-formale și informale;
 8. creșterea implicării active a cetățenilor în viața comunității prin promovarea conceptului de îmbătrânire activă;
 9. gestionarea informațiilor la participarea cu privire la participarea beneficiarilor la activitățile oferite de centru;
 10. promovarea valorilor culturii universale, naționale și locale;
 11. valorificarea tradițiilor şi a capitalului uman de la nivelul comunității prin integrarea valorilor culturale locale în oferta de educație permanentă.

Înființarea centrului comunitar de învățare permanentă

Pentru înființarea CCIP se ține cont de specificul comunității în ansamblul său, cu dinamica socială, care constituie baza analizei de nevoi de educație permanentă.

 • Contextul socio-economic este principalul furnizor de informații cu privire la specificul comunității și care poate evidenția diferite categorii sociale, profesionale care ar putea beneficia de activitățile CCIP pentru creșterea calității vieții.
 • Contextul cultural oferă o perspectivă asupra componenței etnice, cu specificitatea legată de tradiții, obiceiuri, cutume etc.
 • Oferta educațională existentă la nivel local care oferă informații despre accesul și participarea la educație, precum și potențialii parteneri pentru activitățile desfășurate de CCIP.
 • Grupuri specifice de la nivelul comunității care pot organiza, în jurul lor, activități de formare adaptate nevoilor, intereselor membrilor comunității.

 

Activități desfășurate în cadrul centrului comunitar de învățare permanentă

CCIP sunt organizate astfel încât să răspundă cât mai multor nevoi de educație și formare de la nivelul comunității. Categoriile de activități care pot fi organizate sunt cuprinzătoare și extrem de variate:

 1. Educație și formare: programe de alfabetizare, programe educaționale pentru antepreşcolari şi preşcolari, programe de educație remedială, programe de calificare, recalificare, conversie și perfecționare profesională, programe de educație nonformală, programe de certificare a competențelor cheie, programe de recunoaștere a rezultatelor învățării în contexte nonformale și informale etc.
 2. Informare, diseminare şi consiliere;
 3. Dezvoltare personală și comunitară, petrecerea timpului liber;
 4. Coordonare și creare de rețele (parteneriate cu organisme publice și private, organizații neguvernamentale, sindicale şi patronale etc.)[4].

Toate aceste activități pot fi desfășurate în parteneriat cu instituții acreditate cu atribuții în domeniile edicației, formării, medierii, oferind astfel comunității nu doar sesiuni de formare și dezvoltare, ci și consiliere, informare, acompaniere în găsirea de invormații utile care sprijină educația și formarea continuă. Printre activitățile care pot fi desfășurate în parteneriat se numără:

 

 1. actualizarea periodică a informațiilor referitoare la ofertele de învățare pe parcursul vieții existente la nivel de localitate, județ, la nivel național și internațional;
 2. servicii de informare în legătură cu oportunitățile de formare din comunitate, condițiile de acces, locurile de muncă disponibile grupate pe categorii etc.;
 3. derularea în comunitate a unor activități de conştientizare a drepturilor individuale la educație şi a modalităților variate de punere în practică a acestora;
 4. inițierea și realizarea de studii de tip marketing educațional care să evidențieze gradul de utilitate şi atractivitate a ofertelor de educație elaborate;
 5. organizarea de rețele self-help (grupuri alcătuite din persoane de aceeaşi condiție care se unesc pentru a-şi acorda asistență mutuală pentru satisfacerea unor necesități comune, pentru a depăşi probleme de viață sau pentru a provoca schimbări personale sau sociale dorite de toți) pentru atingerea unor scopuri particulare;
 6. punerea la dispoziția beneficiarilor de cărți, publicații periodice și ale tipuri de materiale informative utile membrilor comunității, referitoare la educația pe tot parcursul vieții;
 7. înființarea și punerea la dispoziția beneficiarilor a unei biblioteci/centru de documentare și a unei bază de date actualizate cu oferta de cursuri din comunitatea extinsă;
 8. servicii de consiliere, în funcție de pregătirea profesională, nevoile personale sau competențele pe care doresc să le dobândească beneficiarii, inclusiv consiliere în alegerea traseului educațional, a stagiilor de formare și practică, consiliere și orientare profesională (în colaborare cu Centrele Județene de Asistență Psihopedagogică, Agențiile Județene de Ocupare a Forței de Muncă, furnizori de formare publici și privați etc.);
 9. consiliere în utilizarea instrumentelor dezvoltate la nivel european (Europass si Youthpass), a pașaportului lingvistic;
 10. consiliere referitoare la portofoliul de educație permanentă;
 11. informare și consiliere referitoare de mecanisme de validare a rezultatelor învățării în contexte nonformale și informale[5].

Centre comunitare de învățare permanentă

Funcționarea CCIP la nivel local este o noutate și o necesitate, iar utilitatea lor va fi înțeleasă în contextul particular al comunităților în care funcționează. În prezent sunt înființate centre pilot care vor contribui la identificarea punctelor tari, dar și a provocărilor cărora trebuie să le facă față aceste instituții, în vederea reglajelor de parcurs și susținerii înființării lor în cât mai multe comunități. Pilotarea CCIP se realizează în 6 comunități, repartizate în diferite regiuni:

 • Centrul de Învățare Permanentă Brașov
 • Centrul de Învățare Permanentă Cluj-Napoca
 • Centrul de Învățare Permanentă Oradea
 • Centrul de Învățare Permanentă Pitești
 • Centrul de învățare permanentă Suceava
 • Centrul de învățare permanentă Târgoviște

Centrele au fost lansate ca promotori ai educației continue și partenere ale CJRAE. Centrele beneficiază de sprijinul ISJ-urilor, ONG-urilor de la nivel local, cadrelor didactice, altor actori implicați în educația permanentă a elevilor, profesorilor, părinților și tuturor celor interesați.

Centrele se prezintă ca un nou concept asupra activităților din sfera educației continue și nonformale. Ele își propun să identifice nevoile de formare ale elevilor, cadrelor didactice și să elaboreze programe și proiecte inovatoare, personalizate care să dezvolte competențe adaptate prezentului.

[1] Implementarea strategiilor pentru învățare permanentă în Europa, Comisia europeana, 2003, disponibil al adresa http://www.see-educoop.net/education_in/pdf/implement_life_long_strat_europe_1-oth-rmn-t02.pdf

[2] Metodologie de organizare și funcționare a centrelor comunitare de învățare permanentă, disponibil la adresa

http://www.tinapse.ro/search?SearchableText=metodologie+centre+comunitare+invatare+permanenta&x =0&y=0

[3] Metodologie de organizare și funcționare a centrelor comunitare de învățare permanentă, art. 5

[4] Metodologie de organizare și funcționare a centrelor comunitare de învățare permanentă, art. 4

[5] Metodologie de organizare și funcționare a centrelor comunitare de învățare permanentă, art. 14

Choose your Reaction!
Leave a Comment

Your email address will not be published.